22020sep
Covid-uppdatering från Vellore och kallelse till nytt årsmöte

Covid-uppdatering från Vellore och kallelse till nytt årsmöte

Kallelse till årsmötet för Svenska Friends of Vellore 20 sept kl 15.00

Vi träffas på Riddargatan 1 i Stockholm eller via ZOOM. Om du vill delta på mötet och komma till Riddargatan anmäler du dig till Sven Andréasson på sven.andreasson@gmail.com. Om du vill delta via ZOOM anmäler du dig till Sten Walther på stenmw@gmail.com. Mycket välkomna till årsmötet!

Rapport från CMC Vellore om den pågående covid-19 pandemin

I svensk och internationell media har rapporterna från Indien om den pågående situationen varit skiftande och inte alltid lättbegripliga. Initialt beskrevs hur förskonat landet var trots hög befolkningstäthet och många utsatta och fattiga individer. Man resonerade bl. a kring förekomsten av naturlig immunitet men till slut beslutades ändå om en nedstängning av samhället. Kollektivtransporter ställdes in, marknader stängdes och medborgarnas rörelsefrihet begränsades kraftigt. Detta hade en stor negativ påverkan på de fattiga i samhället där många var beroende av daglönejobb som helt försvann. Svårigheterna att ta sig hem var dessutom stora för migrantarbetare i storstäderna.

De senaste veckorna har rapporterna mer och mer handlat om hur antalet fall trots den långa och hårda nedstängningen under senvåren ökat kraftigt och där dödstalen snabbt har stigit samtidigt som man misstänker en stor underrapportering. Enligt siffror från det indiska folkräkningsinstitutet registreras ca 86 % av alla dödsfall men endast 20 % av alla dödsfall får en officiell dödsorsak registrerad. Belastningen på sjukvården är stor och så även på CMC sjukhuset i Vellore.

Under våren och försommaren arbetade man hårt på CMC sjukhuset med förberedelser. En sambandscentral upprättades där planering av verksamheten samordnades och man genomförde internutbildningar för totalt omkring 2000 anställda. Genom donationer från bl.a. internationella sektioner av Friends of Vellore och neddragning av operationsverksamhet har man lyckats öppna upp en stor mängd nya vårdplatser, såväl på vanliga vårdavdelningar som på intensivvårdsavdelningar. Trots detta råder just nu en stor osäkerhet om vårdplatserna kommer räcka till. Omkring 100 patienter med misstänkt covid-19 togs in varje dag i början av augusti och de ca 800 vårdplatser som friställts blev snabbt belagda.

Ett annat stort problem har varit att de vanliga patienterna och deras anhöriga haft svårigheter att komma till – och komma hem från – CMC sjukhuset. Dessutom har det varit svårt för de som har rest långväga att få tag på mat. För att hjälpa dessa har CMC och även delar av den övriga befolkningen i närområdet startat flera olika initiativ där man antingen serverar färdiglagad mat eller delar ut matransoner till de som har svårt att försörja sig.

Intäkterna till sjukhuset har minskat kraftigt som en följd av att den ordinarie verksamheten är inställd och att patienter från andra delar av Indien inte kan ta sig till sjukhuset. Detta är förstås problematiskt eftersom intäkterna används till såväl löpande utgifter som till att subventionera vård och projekt riktade till de fattigaste. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och i första hand hur de äldrecentra och andra projekt som vi stöder har behov som vi kan hjälpa till att tillgodose.

Sprid gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner!