152018jun

Årsmötesprotokoll 7/4 2018

Föreningen sammanstrålade 7/4 2018 i Stockholm för årsmöte. Under mötet beviljades föregående styrelse ansvarsfrihet och före detta styrelseledamot Gabriella Carpelan avtackades. Nyinvalda i styrelsen är Anna Helmersson och Conny Gabrielsson och kvar som ordförande är Sven Andreasson. Hela protokollet finner ni nedan.

Protokoll från årsmöte med Föreningen Friends of Vellore den 7 april 2018

Plats: Riddargatan 1, Stockholm, där deltagarna samlades, men efter vissa tillgänglighetsproblem förflyttades mötet till Gröndalsvägen 214, Stockholm.

Närvarande:  9 personer enligt separat närvarolista (bilaga 1).

1. Öppnande

Ordförande Sven Andréasson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet ansågs vara i stadgeenlig ordning utlyst.

4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 

Sven Andréasson valdes till mötesordförande. Stefan Elmquist valdes till sekreterare för mötet.

Till protokollsjusterare valdes Margareta Höök och Cecilia Carpelan.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Sven Andréasson föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 2). Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport

Sven Andréasson föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga 3). Under året hade föreningen samlat in 140.428 SEK  till de olika projekten. Balans- och resultatrapporten lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Föreningens revisorer Olov Lindquist och Jonas Wiklund hade granskat den ekonomiska förvaltningen för 2017. Revisorerna hade funnit ekonomin i god ordning och tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för 2017 fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Revisionsberättelsen lades till handlingarna (bilaga 4).

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att fastställa balans- och resultaträkningen för år 2017 samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

9. Val av ordförande och styrelse

Föreningens valberedning – Cecilia Carpelan och Gun-Britt Mårtensson – hade lämnat följande förslag till styrelse för föreningen.

Sven Andréasson till ordförande, omval

Styrelse:

Siri Carpelan, omval

Stefan Elmquist, omval

Eta Forshamn, omval

Conny Gabrielsson, nyval

Anna-Lena Hanell, omval

Anna Helmersson, nyval

Annika Holgersson, omval

Gustaf Walther, omval

Sten Walther, omval

Årsmötet beslutade att utse ordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Till kassör valdes Annika Holgersson.

10. Val av revisorer

Jonas Wiklund och Olov Lindquist omvaldes till revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Cecilia Carpelan och Gun-Britt Mårtensson omvaldes till valberedning.

12. Övriga frågor

Margareta Höök informerade om ett framtida besök av svenska läkare till Vellore i slutet av augusti 2018. Sven Andréasson informerade om den senaste utvecklingen i CMC och det indiska antagningssystemet samt om samordningen mellan FOV i olika länder vad beträffar deras bidrag till gemensamma projekt.

13. Årsmötet avslutas

Mötesordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Stefan Elmquist

Justeras

Cecilia Carpelan Margareta Höök


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.