62022apr
Digitalt årsmöte 10/4 kl 15.00 – inbjudan samt handlingar

Digitalt årsmöte 10/4 kl 15.00 – inbjudan samt handlingar

Kära vänner!

Årsmötet för verksamhetsåret 2021 kommer även i år vara ett digitalt sådant via Zoom och kommer äga rum 10/4 kl 15.00. För att delta, skicka din anmälan till sven.andreasson@gmail.com. Förslag till dagordning ses nedan medan verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet via följande länk: FOV verksamhetsberättelse för året 2021

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk rapport
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och styrelse
10. Val av revisorer
11.Val av valberedning
12.Övriga frågor
13.Årsmötet avslutas

Samtal med tidigare chefen på CMC Sunil Chandy som ansluter digitalt under mötet!