282019maj

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från årsmöte med föreningen Friends of Vellore, verksamhetsåret 2018

Tid: lördag, 6 april, 2019 kl. 15:00

Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa Dagordning

1. Öppnande
Ordförande Sven Andréasson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ansågs vara i stadgeenlig ordning utlyst.

4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
Sven Andreasson valdes till mötesordförande. Annalena Hanell valdes till sekreterare för mötet. Bodil Wiklund och Anna Helmerson till protokollsjusterare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Sven Andréasson föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingar.

6. Ekonomisk rapport
Sven Andréasson föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga 2 och 3). Under året hade föreningen samlat in 229 008 kr till de olika projekten. Balans- och resultatrapport lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse
Föreningens revisorer Olof Lindquist och Jonas Wiklund hade granskat den ekonomiska förvaltningen för 2018. Revisorerna hade funnit ekonomin i god ordning och tillstyrkt att resultat- och balansräkning för 2018 fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Revisionsberättelsen lades till handlingarna (bilaga 4).

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för år 2018 samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

9. Val av ordförande och styrelse
Föreningens valberedning, Cecilia Carpelan och Gun-Britt Mårtensson, hade lämnat följande förslag till styrelse för föreningen.

Sten Walther till ordförande, nyval
Styrelse
Sven Andréasson, nyval som ledamot
Siri Carpelan, omval
Sten Elmquist, omval
Eta Forshamn, omval
Conny Gabrielsson, omval
Annalena Hanell, omval
Anna Helmerson, omval
Annika Holgersson, omval
Gustaf Walther, omval

Årsmötet beslutade att utse ordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

10. Val av revisorer
Jonas Wiklund och Olov Lindquist omvaldes till revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

11. Val av valberedning
Cecilia Carpelan omvaldes till valberedning. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en person som ska ingå i valberedningen.

12. Övriga frågor
Rapporter lämnades från de medlemmar som nyligen besökt Vellore.

13. Årsmötet avslutas Mötesordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet
Annalena Hanell
Justeras

Bodil Wiklund                 Anna Helmerson
Protokollsjusterare         Protokolljusterare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.